Skip to main content

 En els últims 5 anys analitzats s’ha donat un increment progressiu de les tones de residus recollits selectivament en els contenidors d’envasos, paper/cartó, vidre i orgànica

 Destaca l’augment experimentat per la recollida selectiva de residus orgànics que ha crescut de 185 tones recollides en 2021 a 833 tones en 2022, més de 4 vegades superior

El Consorci de residus CREA, entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià, ha oferit les xifres globals de recollida de residus en els municipis de la seua àrea de gestió durant l’any 2022.
En primer lloc, cal destacar que, com s’observa en el següent gràfic, des de 2018 s’ha incrementat la recollida selectiva, incloent l’orgànica.

Una altra conclusió important que es desprén de les dades és que com a conseqüència de l’increment de la recollida selectiva ha disminuït la recollida de residus mesclats en el contenidor gris. La suma dels residus recollits en els contenidors de color gris situats en la via pública, que arriben a la planta de Villena per al seu correcte tractament, corresponents a les poblacions de Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena ascendeix a 59.687,01 tones, la qual cosa suposa 1.876 tones menys que l’any anterior. Un descens que és tendència durant els últims anys com es veu en el gràfic següent i que va unit, en conseqüència, a l’augment en la recollida separada de residus i a la reducció en la generació de residus. Amb això es desprén que la ciutadania separa i deposita millor els seus residus, deixant de tirar en la bossa grisa el contingut que hauria d’anar en els contenidors de recollida selectiva de via pública.

Aquesta tendència a la baixa s’aguditza de 2021 a 2022, fins i tot si parlem de totals de recollida selectiva i residus mesclats en el contenidor gris, en el qual es detecta per primera vegada decreixement en la generació de residus en general.


D’altra banda, cal destacar que durant 2022 es van recollir 832,72 tones de residus orgànics enfront de les 184,92 tones de residus orgànics que es van depositar en el contenidor marró dels municipis pertanyents al consorci l’any 2021. En aquest sentit, el president del Consorci CREA, Fulgencio Cerdán, ha destacat que és “molt important entendre com el residu orgànic que es deixa de depositar en el contenidor de resta i es deposita de manera correcta en el marró, permet la seua conversió en un nou recurs, un compost de qualitat que s’usa com a abonament orgànic. Com era previsible, la recollida selectiva d’orgànica ha tingut en 2022 un creixement exponencial, en anar #implementar en nous municipis i #incrementar les taxes de recollida en uns altres”, ha conclòs.

“Totes aquestes millores en les dades obtingudes fan pensar que el camí seguit, de manera conjunta i coordinada, pels ajuntaments de l’àrea i pel Consorci de residus CREGA és el correcte i que les accions de conscienciació desenvolupades per, entre altres, el servei consorciat d’educadors ambientals del consorci, ha millorat els resultats de recollida selectiva a tots els nivells”, ha afirmat Cerdán.

Pel que respecta a les campanyes de conscienciació i informació en matèria de residus que ha realitzat el Consorci CREGA en 2022, cal destacar les campanyes específiques de recollida d’orgànica i separació de residus per fracció que ha permés resoldre els dubtes i motivar a la seua correcta separació.
“El bon acolliment del projecte de compostatge domèstic i comunitari del consorci (*CreaCompost) també fa pensar que les dades seran cada vegada millors, anirà disminuint la fracció reste i #incrementar la proporció de residus orgànics que es tracta adequadament per a l’elaboració del compost”, ha apuntat el president del *CREA, qui ha volgut destacar i agrair “el suport i implicació de la ciutadania i dels ajuntaments consorciats en totes les iniciatives promogudes des del consorci per a obtindre aquests resultats”.