Skip to main content

És cosa de tots

La gestió sostenible de residus i la cerca de l’economia circular és cosa de tots. Tant els ciutadans com les administracions públiques tenen la responsabilitat de gestionar de la millor forma possible els residus que es generen en el Pla Zonal.

La jerarquia en la generació dels residus, de millor a pitjor gestió, és la següent:

Prevenció

“El millor residu és el que no es genera”

Sempre que siga possible s’hauria d’evitar la generació de residus com a conseqüència de la nostra activitat.

Exemples de de prevenció poden ser:

  • ús de botelles de vidre per a l’aigua potable en lloc de l’ús de botelles de plàstic que acaben sent un residu.
  • evitar els coberts, plats i gots d’un únic ús.
  • no imprimir pàgines en el treball que realment no es necessiten.

Font : setmana europea de prevenció de residus.

Font : setmana europea de prevenció de residus.

Reutilització

“Si un residu pot ser utilitzat de nou, no és un residu”. En ocasions els residus generats poden ser reutilitzats de nou per al mateix o diferent ús a l’inicial. És més sostenible reutilitzar directament que reciclar. Poden ser exemples la reutilització d’elements usats que poden ser preparats per a esta reutilització (roba, mobles, aparells electrònics, envasos, etc.).

Reciclatge

Es tracta d’operacions de recuperació dels productes o de substàncies contingudes en els residus.

Clars exemples són les operacions de reciclatge d’envasos lleugers (contenidor groc), paper i cartó (contenidor blau), vidre (contenidor verd usualment de tipus iglú), oli usat, etc.

Esta és una opció no tan sostenible com la reutilització però més que la valoració dels residus que es realitza en plantes de tractament com la del nostre Pla Zonal. Açò és així per la major reciclabilitat dels materials separats en origen, usant els diferents contenidors dels nostres municipis.


Font : setmana europea de prevenció de residus.

planta de Villena

Valorització

Es tracta d’una operació menys sostenible que el reciclatge en origen. Un exemple són les operacions de valorització de les plantes de tractament de les diferents àrees de gestió de la Comunitat Valenciana. A estes plantes, entre altres, els arriba el residu barrejat (no separat en origen) i mitjançant processos mecànics i biològics valoritzen part dels residus rebuts.

Eliminació

Ha de ser l’última de les opcions possibles quan cap de les anteriors són possibles. Consisteix en el dipòsit dels residus en abocadors controlats. Estos abocadors, en tot cas, han de tenir tots els elements que marca la legislació vigent per a reduir al màxim el seu impacte ambiental (impermeabilització, tractament de lixiviats i gasos, etc.).