Skip to main content

Es tracta d’unes mesures de precaució per a fer més segura la gestió d’aquests residus que puguen tindre presència del virus.

Atés que les persones amb positiu per coronavirus que no siguen ingressades en centres sanitaris han de mantindre quarantena domiciliària, amb cures d’aquestes, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha emés unes recomanacions sobre la manera de gestionar els residus domiciliaris en aquests casos.

Segons el ministeri, el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors (guants, mocadors, màscares), l’equip de protecció individual del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient, s’han de depositar en un poal de fem disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura. La bossa de plàstic on es deposite ha de tindre tancament hermètic i tancar-se abans de traure’s de l’habitació.

La màscara i les ulleres s’han de retirar fora de l’habitació del pacient, on també ha d’haver-hi un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic.

Després de cada depòsit de residus en aquestes bosses (bossa 1) aquestes hauran de tancar-se i introduir-se en la bossa de fem destinat a contindre la fracció reste (bossa 2), que també es tancarà hermèticament.

La bossa 2 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció reste, estant terminantment prohibit depositar-se en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) ni, evidentment, abandonar-la en l’entorn. Aquestes bosses s’hauran d’identificar externament i de manera clara, per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar.

Els ajuntaments, com a entitats responsables de la recollida, podran establir mesures específiques de recollida d’aquest tipus de residus.

Aquestes mesures, així com altres addicionals que es puguen establir, són necessàries per a fer més segura la gestió dels residus tant en el propi domicili, com per al personal responsable de la recollida de residus, de les plantes de tractament on arriben els residus municipals i per a tota la població en general.

Amb la col·laboració de tots podem contindre al coronavirus, i la gestió correcta dels residus és una de les formes essencials per a aquesta contenció.