Skip to main content

Ahir, 30 de novembre, es van reunir els màxims òrgans de govern del Consorci de residus CREA. Entre els assumptes a tractar en l’ordre del dia destacava l’aprovació, per unanimitat, del pressupost per a l’anualitat 2022, que ascendeix a 6,5 milions d’euros i que permetrà executar tots els serveis i projectes previstos pel consorci per a l’any vinent.
La partida més important és la relativa al tractament, valorització i eliminació de residus en la planta de tractament situada en la localitat de Villena. S’han aprovat cànons de tractament diferenciats per a residus mesclats i per a residus orgànics recollits selectivament (contenidor marró), sent el cost de tractament dels residus orgànics menys de la meitat del dels residus mesclats. De la mateixa manera, també s’han previst en els nous pressupostos el cost de gestió i explotació de la xarxa consorciada d’ecoparcs, tant fixos com mòbils.
Altres partides pressupostàries són les del servei de comunicació i sensibilització del consorci, el projecte de compostatge en centres educatius, l’execució dels quals finalitza al maig de 2022, i els projectes de compostatge domèstic i comunitari que contemplen la implantació de 625 *compostadores domèstics i 17 illes comunitàries addicionals a les ja existents.
El pressupost també inclou una partida relacionada amb el servei d’educadors ambientals consorciats, que presten actualment servei en les localitats de Banyeres de Mariola, Biar, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena.
De la mateixa manera, s’han inclòs fons per als estudis i treballs tècnics necessaris per al control i seguiment de les obres de remodelació integral de la planta de tractament de residus i per a la millora i actualització de la xarxa d’ecoparcs fixos consorciada.
D’altra banda, els òrgans de govern del consorci han aprovat formalment l’acceptació de la cessió dels ecoparcs de Banyeres de Mariola, Beneixama, Elda, Salinas i Sax, així com la cessió de terrenys per part de l’Ajuntament del Pinós per a la construcció i explotació del futur nou ecoparc d’aquesta localitat.