Skip to main content

L’alcalde del Pinós, Lázaro Azorín, i el president del Consorci de residus CREA, Fulgencio José Cerdán, han signat hui al migdia el conveni de cessió de la parcel·la on se situarà el nou ecoparc fix del Pinós, previst en el projecte de gestió de la xarxa d’ecoparcs del Consorci.
La parcel·la, situada al carrer Calderón de la Barca del Pinós, reuneix totes les característiques necessàries per a la ubicació de la infraestructura, atesa la població de la localitat. El nou ecoparc s’integrarà dins de la xarxa consorciada d’ecoparcs del consorci.
Segons les previsions del projecte de gestió, una vegada signat el conveni, les obres de construcció del nou ecoparc començaran enguany. El següent pas serà l’elaboració del projecte constructiu pertinent i els tràmits de legalització i autorització de la nova instal·lació.
El nou ecoparc del Pinós reunirà les característiques tècniques d’última generació d’aquesta mena d’instal·lacions, així com tots els requeriments de la normativa vigent. Serà un ecoparc informatitzat, la qual cosa permetrà portar un seguiment dels residus que depositen els ciutadans per pes i tipologia. Amb això, es valorarà la possibilitat de compensar als ciutadans responsables amb el medi ambient que realitzen aportacions de residus.
Una vegada signat el conveni, l’alcalde del Pinós i el president del Consorci s’han acostat a visitar la parcel·la que albergarà el nou ecoparc fix. En els pròxims mesos, es formalitzarà un compromís similar de cessió de parcel·les amb les localitats de Monòver, Castalla i Villena, resta de localitats en les quals està previst construir un nou ecoparc.
El nou ecoparc del Pinós serà de tipus C, segons l’especificat en la Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament d’ecoparcs del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Tindrà una superfície superior a 1.500 m², disposició a doble cota, amb 10 contenidors de grans dimensions per a la recepció de residus, zona amb marquesina per a la recollida de residus perillosos i RAEEs, circulació segregada de vehicles i camions de càrrega i descàrrega, circuit de videovigilància i espai per a preparació per a la reutilització de residus.
La resta d’ecoparcs que formaran part de la xarxa consorciada del Consorci Crega, en total 11 ecoparcs fixos i 2 àrees d’aportació, també seran remodelats i modernitzats per a donar compliment a tota la normativa actual i s’informatitzaran convenientment. Amb això es pretén que la xarxa del Consorci Crega siga de les més modernes i completes de la Comunitat Valenciana.
Segons el president de Crea, Fulgencio Cerdán, “la gestió de residus requereix la col·laboració de totes i tots, i són aquest tipus d’acords els que ens permeten avançar en la dotació de les infraestructures necessàries per als diferents municipis. Els ciutadans han de disposar de les instal·lacions més adequades per a facilitar la seua col·laboració amb la recollida selectiva d’una gran varietat de residus, permetent el seu posterior tractament i valorització.”.
El Consorci de Residus Crea és l’entitat pública responsable de la gestió dels residus generats en 14 municipis de les comarques de l’Alt i Mitjà Vinalopó i l’Alcoià que formen part de la seua àrea de gestió, juntament amb la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.